Tình hình là trên diễn đàn ít thấy hội nào chơi khu vực Q.2 và Q.9 nhỉ.

Có ACE nào ở khu vực này không lên tiếng để mọi người biết giao lưu học hỏi lẫn nhau nhỉ!!!!!