Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
 1. #11
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3766/14269928451_6792504fde_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3766/14269928451_6792504fde_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2925/14273248165_5322ab7dc7_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2925/14273248165_5322ab7dc7_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5593/14271162122_c56d55b2ff_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5593/14271162122_c56d55b2ff_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3746/14250112846_418bcc27aa_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3746/14250112846_418bcc27aa_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5040/14293411833_477fcb1ff6_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5040/14293411833_477fcb1ff6_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5037/14086570088_6780a50d60_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5037/14086570088_6780a50d60_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5473/14086654887_5887319c96_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5473/14086654887_5887319c96_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3691/14086591310_40fdb744a0_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3691/14086591310_40fdb744a0_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 2. #12

  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2934/14086636197_2020f6306a_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2934/14086636197_2020f6306a_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3717/14086552709_b94f888b44_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3717/14086552709_b94f888b44_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3793/14086573309_c002804c36_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3793/14086573309_c002804c36_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3831/14272747674_5168b5165b_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3831/14272747674_5168b5165b_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2910/14269858111_50a9ddeb9a_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2910/14269858111_50a9ddeb9a_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5581/14272739344_d772b19a12_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5581/14272739344_d772b19a12_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5558/14273180525_8e70a3ebe6_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5558/14273180525_8e70a3ebe6_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3753/14086607837_53b310c3dd_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3753/14086607837_53b310c3dd_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 3. #13
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2934/14086636197_2020f6306a_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2934/14086636197_2020f6306a_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3717/14086552709_b94f888b44_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3717/14086552709_b94f888b44_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3793/14086573309_c002804c36_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3793/14086573309_c002804c36_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3831/14272747674_5168b5165b_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3831/14272747674_5168b5165b_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2910/14269858111_50a9ddeb9a_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2910/14269858111_50a9ddeb9a_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5581/14272739344_d772b19a12_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5581/14272739344_d772b19a12_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5558/14273180525_8e70a3ebe6_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5558/14273180525_8e70a3ebe6_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3753/14086607837_53b310c3dd_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3753/14086607837_53b310c3dd_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 4. #14

  Ngày tham gia
  Apr 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5534/14086514068_99181c6577_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5534/14086514068_99181c6577_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2908/14086519149_6009113390_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2908/14086519149_6009113390_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5478/14086542820_f925b35803_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5478/14086542820_f925b35803_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2914/14086512459_5b71c865e2_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2914/14086512459_5b71c865e2_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5558/14272713464_c37e2ee84f_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5558/14272713464_c37e2ee84f_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5319/14269821541_350959d073_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5319/14269821541_350959d073_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2907/14273140445_09f11dbb7f_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2907/14273140445_09f11dbb7f_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2906/14086483469_a95e02a1a3_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2906/14086483469_a95e02a1a3_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 5. #15
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3798/14086478609_bd04c27438_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3798/14086478609_bd04c27438_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3667/14086457578_415de905fb_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3667/14086457578_415de905fb_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3685/14269782451_6981207557_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3685/14269782451_6981207557_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3746/14293281163_2b35d2a8ab_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3746/14293281163_2b35d2a8ab_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2938/14272661504_d25de613af_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2938/14272661504_d25de613af_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5312/14086450789_8bf4611e78_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5312/14086450789_8bf4611e78_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5522/14269766391_1f67dc0a65_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5522/14269766391_1f67dc0a65_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3785/14272637474_7a99f5de64_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3785/14272637474_7a99f5de64_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 6. #16

  Ngày tham gia
  Nov 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5534/14086514068_99181c6577_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5534/14086514068_99181c6577_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2908/14086519149_6009113390_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2908/14086519149_6009113390_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5478/14086542820_f925b35803_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5478/14086542820_f925b35803_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2914/14086512459_5b71c865e2_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2914/14086512459_5b71c865e2_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5558/14272713464_c37e2ee84f_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5558/14272713464_c37e2ee84f_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5319/14269821541_350959d073_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5319/14269821541_350959d073_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2907/14273140445_09f11dbb7f_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2907/14273140445_09f11dbb7f_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2906/14086483469_a95e02a1a3_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2906/14086483469_a95e02a1a3_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 7. #17

  Ngày tham gia
  Dec 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3798/14086478609_bd04c27438_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3798/14086478609_bd04c27438_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3667/14086457578_415de905fb_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3667/14086457578_415de905fb_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3685/14269782451_6981207557_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3685/14269782451_6981207557_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3746/14293281163_2b35d2a8ab_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3746/14293281163_2b35d2a8ab_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2938/14272661504_d25de613af_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2938/14272661504_d25de613af_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5312/14086450789_8bf4611e78_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5312/14086450789_8bf4611e78_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5522/14269766391_1f67dc0a65_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5522/14269766391_1f67dc0a65_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3785/14272637474_7a99f5de64_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3785/14272637474_7a99f5de64_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 8. #18

  Ngày tham gia
  Aug 2013
  Bài viết
  0
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3756/14270991012_384072556e_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3756/14270991012_384072556e_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5483/14086451830_90058ee297_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5483/14086451830_90058ee297_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3781/14269738221_bf2e7bfc80_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3781/14269738221_bf2e7bfc80_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3711/14273061695_6cf9ef4d96_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3711/14273061695_6cf9ef4d96_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  [url=https://flic.kr/p/nJY6gR]
  <a rel="nofollow" href="https://farm6.staticflickr.com/5530/14086487857_57b9708437_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm6.staticflickr.com', '/5530/14086487857_57b9708437_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm3.staticflickr.com/2939/14086404719_ddf00133b0_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm3.staticflickr.com', '/2939/14086404719_ddf00133b0_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3783/14272608624_0271c3b597_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3783/14272608624_0271c3b597_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>
  <a rel="nofollow" href="https://farm4.staticflickr.com/3697/14086385348_5be98cd01a_c.jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'farm4.staticflickr.com', '/3697/14086385348_5be98cd01a_c.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

 9. #19

  Ngày tham gia
  Jul 2013
  Bài viết
  0
  làm 1 chút việc thiện sẽ thấy lòng được nhẹ nhàng thanh thản và ko bao giờ là sai lầm khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như vầy!!

  @Cubull:thanks bác Cubull đã cho những tấm hình đẹp và ý nghĩa!!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •