Không nên bác ạ... trái 2 tay linh hoạt ổn định hơn