xử lý chất thải công nghiệp thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy khốn tại các nhà phân phối, cơ sở cung ứng không chấp hành lao lý luật pháp bảo vệ môi trường. toàn bộ các nhà phân phối đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy nan là sai phạm, song có thể vì tầm giá xử lý cao nên nhà phân phối hoặc cá nhân có nghĩa vụ đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 công ty, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ tác dụng thu gom, xử lý chất thải nguy khốn theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng giá tiền xử lý chất thải nguy nan mà cửa hàng bỏ ra để thuê các công ty chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ tác dụng thu gom, xử lý nguồn thải nguy hại phải thỏa mãn các yên cầu rất khắc khe: Các phương tiện, đồ vật lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải gian nguy kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hiểm phải đáp ứng các đề nghị khoa học, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hiểm phải có sơ đồ định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin online để xác định vị trí và khắc ghi hành trình vận chuyển chất thải nguy nan; tòa tháp bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại và trạm trung chuyển chất thải nguy khốn phải phục vụ các yêu cầu công nghệ, quy trình quản lý điều khoản;

công sở, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hiểm phải thành lập hầu hết các nội dung về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, trang bị; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, bình yên công tích và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng tuần, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi ngừng tác động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại.=> bảng giá xử lý chất thải nguy hại