Vào web

naptien.mobifone.com.vn
<a rel="nofollow" href="http://nv3.upanh.com/b6.s32.d1/e4fc736708467652e2ab804f3dcbc074_53503193.1.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv3.upanh.com', '/b6.s32.d1/e4fc736708467652e2ab804f3dcbc074_53503193.1.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

click vào thông tin tài khoản
<a rel="nofollow" href="http://nv7.upanh.com/b1.s33.d2/1bf53bd34f03436aaaffb4a480de60b1_53503147.2.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv7.upanh.com', '/b1.s33.d2/1bf53bd34f03436aaaffb4a480de60b1_53503147.2.jpg']);return hs.expand(this)"></a>

nạp tiền
<a rel="nofollow" href="http://nv8.upanh.com/b4.s35.d2/81ca7b5d34dbd2419838b7c526cfa90e_53503148.3.jpg" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nv8.upanh.com', '/b4.s35.d2/81ca7b5d34dbd2419838b7c526cfa90e_53503148.3.jpg']);return hs.expand(this)"></a>